رفتن به نوشته‌ها

داربست

سر نیست آنچه بالا نگه داشته اى
بادکنکی ست بر داربست

دهن نیست،

آنچه بازش میکنی

سوراخی ست که سوراخ شده

مشت نیست آنچه گره کرده اى

سنگی ست که باید به سرت بخورد

که پائین بیاندازى اش

گِل بگیرى دهانت را


نه، تو مال این حرفها نیستی

تفنگ ات را بردار

به خیابان بریز

بگذار که حرف بزند

دلش را خالی کند

منتشر شده در من هم آدمم

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.