رفتن به نوشته‌ها

زمین

آفریقای گرسنه

غزه‌ی مغموم

اعراب نفت ‌خُور

افغانستان پیر

زمین چیزی در این حدودست 

سیاره‌ ای پنهان، زیر لوله‌ های نفت

زیر لوله‌ های تفنگ

زیر تیترهای درشتی 

که هیچ‌گاه زیباترش نکرده‌ ست

جهان چیزی درین حدودست 

آفریقای گرسنه

غزه‌ی مغموم

اعراب نفت‌خوار

افغانستان پیر

منتشر شده در بین دوری و دوزخ

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.