رفتن به نوشته‌ها

زن‌ها به‌پا خاسته‌اند

آفتاب را گروگان گرفته‌‌اند و
روز را
امید قحط است و
شب بر گُرده‌ها سوار

ما در زوالِ زمان ایستاده‌ایم
نان از  سفره و
آب از کوزه گریخته

زالوها به جان مردم افتاده‌اند

ابلها طالبا!
زنهار
زن‌ها به‌پا خاسته‌اند

منتشر شده در Uncategorized

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.