رفتن به نوشته‌ها

چند شعر صوتی

سنگسار

سنگ ساره سر
سنگ سر ساره
سنگ سنگ سنگ
سر سر سر
سنگ ساده سر
سنگ ساده ساره سر
سنگ ساده ساره سارا سر
سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ سنگ
سار سار سار سار سار سار

سنگر

سنگر
سنگر
سنگر
گررررگررررگرررر
س س س
س س س
سنگ سنگ سنگ
سنگ سنگ سنگ
گرررگرررگررررر
گ گ گ گ گ گ
ررررررررررررررر

‍ ‍ ‍ تفنگ

تفنگ تفنگ تفنگ
تفنگ تفنگ تفنگ
تفنگ تفنگ تفنگ تفنگ تفنگ
تف تف تف
تف تف تف
ت ت ت ت ت ت ت
ت ت ت ت ت ت
ت ت ت ت ت
تف تف تف تف تف تف
تف تف تف تف تف تف
ت ت ت ت
ت ت ت ت

زن

بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن
بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن
بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن
بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن
بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن
بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن
بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن
بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن

بابا

بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا
بابا با بابا بابا با بابا بابا با بابا
بابا دولا
بابا با بالا
بابا دولا
بابا با بابا
بابا دولا
بابا با بالا لا اله الا الله
دولا بابا بابا با بالا
دولا بابا بابا با بالا
بابا دولا بالا دولا بالا بابا
بابا باااابیلااااااااااا


صدا: توضیحی در باره اینگونه اشعار را اینجا بشنوید

منتشر شده در Uncategorized

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.