رفتن به نوشته‌ها

عِرق ملی


از‌ راهی که ‌ساخته‌ ای‌
نساخته ام ‌بهتر
هی‌بخند
هی‌بخور
هی‌ هم‌ بزن‌/‌ برهم‌ بزن
دو‌ سیر‌رشته، کمی‌ روغنُ‌/‌ کمی‌ آتش‌
از ‌آشی‌ که‌ پخته ‌ای‌ تنها ‌پیازش ‌از‌تو‌ بود
و‌من‌
دهان ‌سوخته ‌تر ‌از‌ آنم ‌که ‌بگو یم
‘’وطن ‌عشق ‌تو‌ افتخارم”
و‌از‌ راهی ‌که ‌نمی ‌رود، ‌بروم


این ‌جاده ‌در ‌دست ‌تعمیر ‌است
نرفته ام‌ بهتر
و‌ ازآشی ‌که‌ خورده ای
نخورده ام بهتر

منتشر شده در برادریدن

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.